Cyber Security COnference, 5-6 June, Ohrid

« на 3 »

Check Also

Критична ранливост на Java библиотека Log4J

Тековно се споделуваат примери за злоупотреба (exploit) на критична нова т.н. „0-day“ ранливост во библиотека …