Latest Past Events

Обука за имплементација на ISO 27001 – Група 2 (19-23 декември 2022)

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов 21, Скопје

Цел на обука со вклучено полагање и можност за здобивање на меѓународно признаен сертификат за имплементатор на ISO 27001 стандардот е посетителите да се здобијат со тренинг за имплементација на Систем за управување со информациска сигурност според ISO / IEC 27001 меѓународниот стандард дополнета и прилагодена на регулативата за електронски комуникации во земјата, за контролите …

Обука за имплементација на ISO 27001 – Група 1 (12-16 декември 2022)

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов 21, Скопје

Цел на обука со вклучено полагање и можност за здобивање на меѓународно признаен сертификат за имплементатор на ISO 27001 стандардот е посетителите да се здобијат со тренинг за имплементација на Систем за управување со информациска сигурност според ISO / IEC 27001 меѓународниот стандард дополнета и прилагодена на регулативата за електронски комуникации во земјата, за контролите …