вторник , 28 септември 2021
sqmken

Сајбер одговорна организација

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian)

ТЕСТ-СТРАНИЦАТА И УСЛУГАТА СЕ ВО РАЗВОЈ

Опис на проектот – сајбер одговорна организација

Сајбер одговорна организација“ е едноставна, но ефективна рамка што ќе ви помогне да ја заштитите вашата организација, без оглед на нејзината големина, од цела низа најчести сајбер напади.

 

Сајбер нападите имаат различни форми и големини, но најголемиот дел од нив се едноставни по природа, извршени од релативно неквалификувани лица. Тие се дигитален еквивалент на крадец кој ја пробува влезната врата за да види дали е отклучена. Советите и добрите практики кои се дел од оваа рамка се дизајнирани да помогнат во спречување на овие напади.

Сертификација за „Сајбер безбедна организација“ и користење на беџ

Со цел да да се мотивираат органзиациите да имплементираат мерки и добри практики за сајбер безбедност во своето работење, MKD-CIRT воведува сертификација и „Беџ за сајбер одговорна организација”, кои ќе овозможат јасно препознавање на организациите што успешно ќе го завршат процесот на самооценување на своето работење и согласно правилата предвидени со процедурата успешно ќе ја завршат постапката за сертификација за „сајбер одговорна организација“.

Беџот е визуелна ознака која секоја организација пто успешно го завршила процесот за сертификација ќе може да го постави на својата на веб страница. На тој начин на своите корисници на производи и услуги ќе им предочи дека станува збор за организација што имплементира мерки и контроли  за сајбер безбедност и следи добри практики во своето работење, согласно успешно завршениот процес за сертификација.

Беџот ќе биде поставен само кај организациите што доброволно и самостојно ќе се пријават за сертификација за „Сајбер одговорна организација“ и кои успешно го завршиле тој процес.

Поволности

Процесот за сертификација и за самооценување ви дава заштита од широк спектар на најчести сајбер напади. Ова е важно затоа што ранливоста на едноставни напади може да ве обележи како цел на сајбер криминалци.

Сертификацијата ви дава потврда дека преземените мерки за одбрана ќе ја заштити организацијата од огромното мнозинство на најчестите сајбер напади, едноставно затоа што овие напади бараат цели кои не ги имаат воспоставените технички контроли што се дел од процесот на само оценување и сертифккација за „Сајбер одговорна организација“. Услугата за „Сајбер одговорна организација“ ви покажува како да ги имплементирате основните мерки и контроли за сајбер заштита и да ги спречите најчестите напади.

Поволности за органзиацијата:

  • Вашата органиација е дел од листата на сертифицирани сајбер одговорни органаиации на MKD-CIRT
  • Зголемување на посетите на Вашата веб страница и инфмиорање за вашата органиација како одговорна органиација преку промотивните активности на MKD-CIRT
  • Зголемена доверба кај постојните и нови Корисници на вашуе производи и услуги
  • Зголемена препознатливост и доверба во Вашата органиација

Поволности за корисниците на вашите производи и услуги за вклучуваат зголемена доверба при соработка со вашата организација.

Што беџот не претставува

Беџот не претставува потврда за успешна надворешна проверка за усогласеност на работењето на организацијата. Органзиацијата смаостојно и доброволно изјавува дека ги корсити најдобтиоепрактики за скјабер-безбедност во рааботењето.

 

Листа на организации со издаден беџ

Кликнете на редот во кој се наоѓа компанијата која ве интересира за да добиете повеќе информации за истата.