AntiBotNet


ЗАСТАНИ | РАЗМИСЛИ | ПОВРЗИ СЕ

Техничка обука, 14-15.12.2020

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT организира Техничка обука за конституентите, како активност од Трета национална вежба за комуникација и координација на одговор по сајбер-инциденти. На обуката учествиваат 50 претставници од конституентите на MKD-CIRT, организации од јавен, владин и приватен сектор.

Оваа обука е наменета за технички лица и ќе ги опфати следниве теми преку комбинација на PowerPoint презентации и практични вежби испорачани преку платформата CYBER RANGES од SilenSec.

Network Traffic Analysis; Assessing Web Applications; Responding to Security Incidents; Web Log Analysis; Sharing Threat Information; • Using the Malware Information Sharing Platform (MISP)

Предавачи:

 • Simon Loizides

Симон е Сениор Security Practicioner во SilenSec каде водел бројни задачи за pentest, обуки за безбедност и сајбер-вежби за банки, телекомуникациски и владини организации. Тој е исто така водечки истражувач на Cyber Ranges кој го надгледува развојот на напредни сценарија за симулација, обуки и за сајбер вежби. Тој е еден од трите водечки лица на OWASP Кипар.

 • Lawrence Muchilwa

Лоренс е Senior Security Practitioner во SilenSec каде го предводи тимот за одговор на инциденти во SilenSec 24х7 SOC. Пред да се приклучи на SOC тимот, тој беше одговорен за водење на одделот за безбедносни технологии, испорачувајќи низа технолошки имплементации кои опфаќаат SIEM, WAF, DLP, DAM и многу други. Лоренс, исто така, има одржано голем број курсеви за обука и национални сајбер-вежби во областа на следење на безбедноста, одговор на инциденти и откривање на сајбер закани.

Вебинар за безбедност на веб апликации, 10.12.2020, 10:00 – 11:00

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT со поддршка на DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, организира бесплатен вебинар на тема „Безбедност на веб апликации“. Настанот ќе се одржи на 10 декември 2020 година, 10:00 – 11:00 часот, онлајн преку Webex платформа.

Агенда:

10:00 Безбедност на  веб апликации. (Сесијата ќе се одвива на англиски јазик)

Предавачи/Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

Имате поставено ваш корпоративен веб сајт? Како да ја подобрите неговата заштита?

Доколку имате ваш веб сајт преку кој го промовирате работењето на вашата организација, ја претставувате понудата на вашите услуги и  производи, или вршите продажба, многу е важно да примените мерки за негова сајбер-безбедносна заштита.

Хакирање на веб сајт може негативно да влијае не само финансиски, туку да доведе и до кражба на осетливи, лични и податоци за плаќања, како и нарушување на угледот на компанијата.

На овој вебинар ќе се разговара за добра пракса и минимални мерки  и контроли за заштита на веб сајтови и веб апликации.

Сесијата ќе се состои од првични презентации и дискусија за да се овозможи ефективно и практично учење и размена на искуство.

Преглед на сесијата – работна верзија:

 • Вовед, основни поими
 • Важноста на вклучувањето на безбедносните контроли и мерки во веб-страниците и апликациите.
 • Сајбер напади поврзани со веб-страници, мрежни услуги и присуство на социјална мрежа (DDoS, Defacements, Собирање на податоци, пристап до чувствителни податоци на корпоративни мрежи)
 • Дискусија, Прашања и одговори

Web application security. (Session will be in English)

Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

Have you set up your own corporate website? How to imporve it’s protection?

If you have a website that promotes your organization, and it offers your services and products, or sells it, it is very important that you apply cyber security measures.

Hacking a website can negatively affect your company not only financially, but also potentially lead to theft of sensitive, personal and payment information, as well as damage to the company’s reputation.

This webinar will discuss good practice and minimum measures and controls for the protection of websites and web applications.

The session will consist of introductory presentations and discussion to enable effective and practical learning and exchange of experience.

Session overview – draft version:

 • Introduction, basic concepts
 • The importance of incorporating security controls and measures into websites and applications.
 • Cyber-attacks related to websites, network services and social network presence (DDoS, Defacement, Data Collection, Incoming Enemy access to sensitive data on corporate networks)
 • Discussion, Q&A
10:45 Активности на  MKD-CIRT за сајбер-безбедносна заштита и проверка на веб апликации

MKD-CIRT’s activities related to web application security protection and assessment

11:00 Дискусија / Discussion

За предавачите/ Short expert’s bio:

Mr Vladan Babic is seasoned information security professional with more than 10 years of experience in different fields of IT security, from both public and private sectors. He is a team leader with experience in creating responsible and trusted IR teams. Vladan has proven knowledge and experience in: Incident Response to include APT evictions; Handling, Security Analysis, Automation, Purple Teaming, Team Building; Security Assessments; Risk Management; Security Policies and Procedures; Compliance & Audit; Continuity of Operations; Guidelines & Regulations; Security and Privacy Training and Awareness. Holds ECIH, CASP, TOGAF, PDuty Incident commander and other certificates

Mr Dusan Vignjevic is the Cyber Threat Intelligence Lead at NCR Corporation with over 5 years of experience in Information Security Industry. Mr. Vignjevic holds Master Degree in IT Engineering and is CISSP, GIAC GCTI, GIAC GDAT and SSCP certified. His areas of expertise include Information Security, Threat Intelligence, Incident Response, Incident Handling and Vulnerability Management. He has successfully implemented several trainings for national CERT community in Serbia within DCAF’s regional cybersecurity project.

Пријавете се за учество со пополнување на формуларот. На регистрираните учесници дополнително ќе им се испрати линк за следење на вебинарот преку Webex. Доколку не добиете потврда за регистрација на вашата адреса за е-пошта, Ве молиме проверете ги папките за spam/Junk mail. Доколку имате прашања контактирајте не на contact@mkd-cirt.mk, тел. 02 3091232 или моб. 070 338155

Исполнет е максимално дозволениот број на учесници.

Вебинар за Безбедна комуникација по е-пошта, 01.12.2020, 10:00 – 11:00

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT организира бесплатен вебинар на тема „Безбедна комуникација по е-пошта“. Настанот ќе се одржи на 01 декември 2020 година, 10:00 – 11:00 часот, онлајн преку Webex платформа. Овој настан е поддржан преку проектот „Подобрување на управувањето со сајбер безбедноста на Западен Балкан“, имплементиран од Центарот за управување со безбедносниот сектор во Женева (DCAF) и финансиран од Велика Британија.

Агенда:

10:00 Безбедност на  комуникација по е-пошта. (Сесијата ќе се одвива на англиски јазик)

Презентација во PDF

Предавачи/Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

Како да спречите 81% од фишинг-напади?

Само 20% од компаниите користат DMARC, SPF и DKIM, што може значително да ги намали фишинг-нападите. На овој веб-семинар, учесниците ќе можат да научат како да ги овозможат овие глобални стандарди против доменски измами.

Сесијата ќе се состои од првични презентации и дискусија за да се овозможи ефективно и практично учење и размена на искуство.

Преглед на сесијата:

 • Вовед, основни поими
 • Генерално за безбедност на комуникација преку е-пошта
 • Како да овозможите DMARC, SPF и DKIM
 • Вообичаени грешки во конфигурацијата
 • Како најдобро да ги конфигурирате DMARC и другите механизми за одбрана во борба против фишинг
 • Прашања и одговори

How to Prevent 81% of Phishing Attacks?

Only 20% of companies use DMARC, SPF, and DKIM, which could significantly cut down on phishing attacks. At this webinar, participants will be able to learn how to enable these global anti-domain-spoofing standards. The session will consist of initial presentations and a facilitated discussion, to allow for effective and practical learning and experience exchange.

Session outline:

 • Introduction, basic notions
 • Email security in general
 • How to enable DMARC, SPF, and DKIM
 • Common configuration mistakes
 • How to best configure DMARC and other defences to fight phishing
 • Q&A
10:45 Најава и презентација на нова бесплатна услуга на MKD-CIRT за Безбедна комуникација по е-пошта (сесијата ќе се одвива на македонски јазик)

Announcing a new MKD-CIRT service for Secure e-mail communication – session in Macedonian language

11:00 Дискусија / Discussion

За предавачите/ Short expert’s bio:

Mr Vladan Babic is seasoned information security professional with more than 10 years of experience in different fields of IT security, from both public and private sectors. He is a team leader with experience in creating responsible and trusted IR teams. Vladan has proven knowledge and experience in: Incident Response to include APT evictions; Handling, Security Analysis, Automation, Purple Teaming, Team Building; Security Assessments; Risk Management; Security Policies and Procedures; Compliance & Audit; Continuity of Operations; Guidelines & Regulations; Security and Privacy Training and Awareness. Holds ECIH, CASP, TOGAF, PDuty Incident commander and other certificates

Mr Dusan Vignjevic is the Cyber Threat Intelligence Lead at NCR Corporation with over 5 years of experience in Information Security Industry. Mr. Vignjevic holds Master Degree in IT Engineering and is CISSP, GIAC GCTI, GIAC GDAT and SSCP certified. His areas of expertise include Information Security, Threat Intelligence, Incident Response, Incident Handling and Vulnerability Management. He has successfully implemented several trainings for national CERT community in Serbia within DCAF’s regional cybersecurity project.

Пријавете се за учество со пополнување на формуларот. На регистрираните учесници дополнително ќе им се испрати линк за следење на вебинарот преку Webex. Доколку не добиете потврда за регистрација на вашата адреса за е-пошта, Ве молиме проверете ги папктите за spam/Junk mail. Доколку имате прашања контактирајте не на contact@mkd-cirt.mk, тел. 02 3091232 или моб. 070 338155

Добредојдовте на веб-страницата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти на Република Македонија.

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која ќе претставува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и кој ќе идентификува и ќе обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици.

Јавниот клуч и неговите потписи може да се најдат на големите меѓународни јавни сервери за клучеви.

 • Key ID: 0x333C00DB
 • Key Type: RSA 4096
 • Key Fingerprint: 0FB9 3DA3 E008 FA8B FC6A 9C71 0741 17A1 333C 00DB