Пријава на инцидент

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Најпрво прочитајте го Упатството за пријава на инцидент од конституент.

Пријава на инцидент до MKD-CIRT можете да направите на еден од следните начини:

  • со пополнување на online образецот за пријава на инцидент достапен на следниот линк
  • со преземање на Образец за пријава на инцидент во MS Word .DOCX формат, негово пополнување, и
    • електронско потпишаниот пополнет образец испратете го на адреса за е-пошта soc@mkd-cirt.mk,
    • хартиено потпишаниот пополнет образец испратете го по Факс број: 02/3224-611 (не безбеден начин на пријава)
    • хартиено поптишаниот пополнет образец испратете го по пошта на адреса:

Агенција за електронски комуникации

Национален центар за одговор на компјутерски инциденти

ул Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје