Почеток / Пријава на инцидент / Образец за пријава на инцидент

Образец за пријава на инцидент

Online Образец за пријава на компјутерски безбедносен инцидент / Online Form for reporting on computer security incident

Пријава на компјутерски безбедносен инцидент преку веб-страницата / Reporting on computer security incident via the website

Заштита на доставената информација / Protection of supplied information

Ниво на заштита / Level of protection*:

Информации за контакт / Contact information

Одговорно лице / Responsible person*:

E-mail*:

Телефон / Telephone*:

Информации за инцидентот / Information about the incident

Избери тип на инцидент / Select type of incident

Наслов / Subject

Опис / Description

Пред испраќање содржината на пораката ќе биде шифрирана со јавниот клуч на MKD-CIRT

Before sending the content of this message will be encrypted with the public key of MKD-CIRT