Ballina

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) English (English)

Mirë se vini në faqen e internetit të Qendrës Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 26-a i Ligjit për Komunikimet Elektronike në kuadër të Agjencisë për Komunikime Elektronike themelon një njësi të veçantë organizative – Qendra Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike (MKD-CIRT), e cila do të jetë pika zyrtare kombëtare e kontaktit dhe koordinimit në trajtimin e sigurisë, incidente në rrjete dhe sistemet e informacionit dhe kush do të identifikojë dhe reagojë ndaj incidenteve dhe rreziqeve të sigurisë. Çelësi publik dhe nënshkrimet e tij mund të gjenden në serverët kryesorë ndërkombëtarë të çelësave publikë.

  • Key ID: 0x333C00DB
  • Key Type: RSA 4096
  • Key Fingerprint: 0FB9 3DA3 E008 FA8B FC6A 9C71 0741 17A1 333C 00DB