Dokumente

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) English (English)

Statistikat e vitit 2020

Programi vjetor i punës së Qendrës Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike për vitin 2021

Taksonomia kombëtare për incidentet kibernetike

Formulari i regjistrimit të konstituentëve

Informacion nga raporti për punën e MKD-CIRT në vitin 2019

Programi vjetor i punës së Qendrës Kombëtare të Reagimit ndaj Incidenteve Kompjuterike për vitin 2019

Raport nga Anketa e Opinionit Publik për zbatimin e masave të sigurisë në internet, Mars 2018

Programi vjetor i punës së Qendrës Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike për vitin 2018

Raporti vjetor i punës së Qendrës Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike për vitin 2017

Programi vjetor i punës së Qendrës Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike për vitin 2017

Programi vjetor i punës së Qendrës Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike për vitin 2016

Udhëzim për raportimin e një incidenti nga konstituentët

Formular për raportim të incidentit nga një konstituent i MKD-CIRT-it

Politika e zbulimit të informacionit dhe shtojca – Përdorimi i TLP (Traffic Light Protocol) për të ndarë informacionin