Organizatë përgjegjëse kibernetike

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian)

“Organizatë e Përgjegjshme Kibernetike” është një skemë/kornizë e thjeshtë por efektive që do të ndihmojë në mbrojtjen e organizatës suaj, pavarësisht nga madhësia e saj, nga një sërë sulmesh të zakonshme kibernetike.

UDHËZIM PËR PËRDORIMIN E NJË SKEME PËR CERTIFIKIM METË CERTIFIKATËVE KIBERNETIKE “ORGANIZATË E PËRGJEGJSHME KIBERNETIKE”

Sulmet kibernetike vijnë në një larmi formash dhe madhësish, por shumica janë të natyrës së thjeshtë, të kryera nga individë relativisht të pakualifikuar. Ato janë ekuivalenti dixhital i një hajduti që kontrollon nëse dera e përparme është e hapur. Këshillat dhe praktikat e mira që janë pjesë e kësaj kornize janë krijuar për të ndihmuar në parandalimin e këtyre sulmeve.

Certifikimi me “Organizatë e Përgjegjshme Kibernetike” dhe përdorimi i distinktivit

Me qëllim të motivimit të organizatave për të zbatuar masat e sigurisë kibernetike dhe praktikat e mira në operacionet e tyre, MKD-CIRT prezanton certifikimin dhe “Distinktivin si një Organizatë e Përgjegjshme Kibernetike”, i cili do të sigurojë njohje të qartë të organizatave që do të përfundojnë me sukses procesin e vetëvlerësimit të tyre, funksionimin dhe në përputhje me rregullat e parashikuara nga procedura do të përfundojë me sukses procedurën e certifikimit me “Organizatë e Përgjegjshme Kibernetike”.

Distinktivi është një shenjë vizuale që çdo organizatë që ka përfunduar me sukses procesin e certifikimit do të mund ta vendosë në faqen e saj të internetit. Në këtë mënyrë, ajo do t’u tregojë përdoruesve të produkteve dhe shërbimeve se është një organizatë që zbaton masat e sigurisë kibernetike dhe kontrollon dhe ndjek praktikat e mira në punën e saj, në përputhje me procesin e certifikimit të përfunduar me sukses.

Distinktivi do t’u vendoset vetëm organizatave që do të aplikojnë vullnetarisht dhe në mënyrë të pavarur për certifikim për “Organizatë e Përgjegjshme Kibernetike” dhe që e kanë përfunduar me sukses atë proces.

Përfitimet

Procesi i çertifikimit dhe vetëvlerësimit ju jep mbrojtje ndaj një game të gjerë të sulmeve kibernetike më të zakonshme. Kjo është e rëndësishme sepse dobësitë ndaj sulmeve të thjeshta mund t’ju bëjnë një objektiv të lehtë për kriminelët kibernetikë.

Certifikimi ju jep konfirmimin se masat e mbrojtjes të marra do të mbrojnë organizatën nga sulmet më të zakonshme kibernetike, thjesht sepse këto sulme kërkojnë objektiva që nuk kanë kontrolle teknike të vendosura që janë pjesë e procesit të vetëvlerësimit dhe certifikim si një “Organizatë e Përgjegjshme Kibernetike” Shërbimi për “”Organizatë e Përgjegjshme Kibernetike”” tregon se si të përdorni impiante bazë të kontrollit për mbrojtjen e informacionit dhe të parandaloni sulmet më të mira.

Përfitimet për organizatën:

  • Organizata juaj është pjesë e listës së organizatave përgjegjëse kibernetike të certifikuara të MKD-CIRT
  • Rritni vizitat në faqen tuaj të internetit dhe informoni për organizatën tuaj si organizatë përgjegjëse përmes aktiviteteve promovuese të MKD-CIRT
  • Rritja e besimit të përdoruesve ekzistues dhe të rinj të produkteve dhe shërbimeve tuaja
  • Rritja e njohjes dhe besimit në organizatën tuaj

Përfitimet për klientët e produkteve dhe shërbimeve tuaja përfshijnë rritjen e besimit me të gjitha palët e interesuara.

Çfarë nuk përfaqëson distinktivi

Distinktivi nuk është një konfirmim i një auditimi të jashtëm të suksesshëm të përputhshmërisë me operacionet e organizatës. Organizata në mënyrë të pavarur dhe vullnetare deklaron se përdor praktikat më të mira për sigurinë kibernetike në punë.

 

Lista e organizatave me distinktiv të lëshuar

Klikoni në reshtin në të cilën ndodhet kompania për të cilën jeni të interesuar për të marrë më shumë informacion rreth saj.