Regjistrimi

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) English (English)

Shërbimet e MKD-CIRT janë të destinuara për konstituent të regjistruar dhe të paregjstruar.
MKD-CIRTofron të njejtat shërbime të menaxhimit të incidenteve për konstituentët e regjistruar dha të paregjistruar, por mund të aplikoj nivele të ndryshme shërbimi.
Cilësia e shërbimeve që MKD-CIRT ofron për konstitentët e paregjistruar mund të jetë më e ulët, veçanërisht në rastet e mëposhtme:
· Si rezultat i rritjes së ngarkesës së punës: MKD-CIRT u jep përparësi konstituentëve të regjistruar. Nëse ekipi është shumë i mbingarkuar, përparësi do t’i jepet rraportimeve të incidenteve të dorëzuara nga anëtarët e regjistruar si konstituent.
· Kur mungojnë informacionet thelbësore për konstituentin e paregjistruar: MKD-CIRT do të duhet pak kohë për të përfunduar procedurën e vërtetimit të konceptit (sistemet e përdorura, etj.), e cila ka një ndikim të drejtpërdrejtë në momentin e reagimit..

Për të shmangur disa nga problemet me të cilat përballen konstituentët e paregjistruar, MKD-CIRT rekomandon regjistrimin e konstituentëve. Do të regjistrohen vetëm ato organizata që janë të mbështetura nga MKD-CIRT, përkatësisht i plotësojnë kriteret për konstituent (MKD-CIRT RFC2350).
Regjistrimi bëhet me plotësimin dhe nënshkrimin e formularit dhe dorëzimin e tij në MKD-CIRT. Shkarkoni formularin e regjistrimit
Më shumë informacion rreth PGP dhe si të krijoni një palë çelësash PGP mund të gjeni në lidhjet e mëposhtme: