Shërbime

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) English (English)

MKD-CIRT ofron shërbimet e mëposhtme reaktive dhe proaktive për konstetuentët e saj, në përputhje me objektet në dispozicion të qendrës:

Shërbimi Përshkrimi
1 Njoftimet dhe paralajmërimet Zbuloni detajet e kërcënimeve aktuale dhe hapat që mund të ndërmerren për t’u mbrojtur nga ato kërcënime. Përfshin raportimin ose paralajmërimin e informacionit të zbuluar rishtazi në lidhje me kërcënimet kibernetike dhe dobësitë ndaj përbërësve me një kurs të rekomanduar veprimi dhe udhëzime se si të mbrohet sistemi. Njoftimet mund të jenë parandaluese, paralajmëruese, këshilluese dhe udhëzuese.
2 Reagimi i incidentit nga distanca Ofroni asistencë teknike për t’u marrë me incidentet e sigurisë kur ato ndodhin, me qëllim zbutjen e dëmit dhe rikuperimin nga incidenti. Këshilla dhe ndihma teknike zakonisht ofrohet me telefon ose komunikim të bazuar në e-mail
3 Përgjigjja e një incidenti në vendngjarje Siguroni mbështetje teknike dhe këshilla për trajtimin e incidenteve të sigurisë kur ato ndodhin në vendngjarje, me qëllim zbutjen e dëmit dhe rikuperimin nga incidenti. Ky shërbim zakonisht lidhet dhe realizohet në raste të nivelit kritik.
4 Përgjigja ndaj cenueshmërisë Vlerësoni masat e duhura të nevojshme për të adresuar dobësitë e zbuluara rishtazi; për të vlerësuar ashpërsinë dhe ndikimin e tyre, për të vendosur nëse do të lëshohen paralajmërime për to ose për të konfirmuar ose ekzaminuar më tej ashpërsinë/ndikimin e tyre. Në përgjithësi, kjo qasje i referohet informacionit të cenueshmërisë që tashmë është i njohur publikisht.
5 Ndërgjegjësimi, edukimi dhe trajnimi bazë Zbatimi i programeve për ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut. Kryeni trajnime bazë dhe të avancuara në përgjigjen ndaj incidenteve kompjuterike dhe praktikat më të mira të sigurisë kibernetike.