Вебинар за безбедност на веб апликации, 10.12.2020, 10:00 – 11:00

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT со поддршка на DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, организира бесплатен вебинар на тема „Безбедност на веб апликации“. Настанот ќе се одржи на 10 декември 2020 година, 10:00 – 11:00 часот, онлајн преку Webex платформа.

Агенда:

10:00 Безбедност на  веб апликации. (Сесијата ќе се одвива на англиски јазик)

Предавачи/Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

Имате поставено ваш корпоративен веб сајт? Како да ја подобрите неговата заштита?

Доколку имате ваш веб сајт преку кој го промовирате работењето на вашата организација, ја претставувате понудата на вашите услуги и  производи, или вршите продажба, многу е важно да примените мерки за негова сајбер-безбедносна заштита.

Хакирање на веб сајт може негативно да влијае не само финансиски, туку да доведе и до кражба на осетливи, лични и податоци за плаќања, како и нарушување на угледот на компанијата.

На овој вебинар ќе се разговара за добра пракса и минимални мерки  и контроли за заштита на веб сајтови и веб апликации.

Сесијата ќе се состои од првични презентации и дискусија за да се овозможи ефективно и практично учење и размена на искуство.

Преглед на сесијата – работна верзија:

  • Вовед, основни поими
  • Важноста на вклучувањето на безбедносните контроли и мерки во веб-страниците и апликациите.
  • Сајбер напади поврзани со веб-страници, мрежни услуги и присуство на социјална мрежа (DDoS, Defacements, Собирање на податоци, пристап до чувствителни податоци на корпоративни мрежи)
  • Дискусија, Прашања и одговори

Web application security. (Session will be in English)

Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

Have you set up your own corporate website? How to imporve it’s protection?

If you have a website that promotes your organization, and it offers your services and products, or sells it, it is very important that you apply cyber security measures.

Hacking a website can negatively affect your company not only financially, but also potentially lead to theft of sensitive, personal and payment information, as well as damage to the company’s reputation.

This webinar will discuss good practice and minimum measures and controls for the protection of websites and web applications.

The session will consist of introductory presentations and discussion to enable effective and practical learning and exchange of experience.

Session overview – draft version:

  • Introduction, basic concepts
  • The importance of incorporating security controls and measures into websites and applications.
  • Cyber-attacks related to websites, network services and social network presence (DDoS, Defacement, Data Collection, Incoming Enemy access to sensitive data on corporate networks)
  • Discussion, Q&A
10:45 Активности на  MKD-CIRT за сајбер-безбедносна заштита и проверка на веб апликации

MKD-CIRT’s activities related to web application security protection and assessment

11:00 Дискусија / Discussion

За предавачите/ Short expert’s bio:

Mr Vladan Babic is seasoned information security professional with more than 10 years of experience in different fields of IT security, from both public and private sectors. He is a team leader with experience in creating responsible and trusted IR teams. Vladan has proven knowledge and experience in: Incident Response to include APT evictions; Handling, Security Analysis, Automation, Purple Teaming, Team Building; Security Assessments; Risk Management; Security Policies and Procedures; Compliance & Audit; Continuity of Operations; Guidelines & Regulations; Security and Privacy Training and Awareness. Holds ECIH, CASP, TOGAF, PDuty Incident commander and other certificates

Mr Dusan Vignjevic is the Cyber Threat Intelligence Lead at NCR Corporation with over 5 years of experience in Information Security Industry. Mr. Vignjevic holds Master Degree in IT Engineering and is CISSP, GIAC GCTI, GIAC GDAT and SSCP certified. His areas of expertise include Information Security, Threat Intelligence, Incident Response, Incident Handling and Vulnerability Management. He has successfully implemented several trainings for national CERT community in Serbia within DCAF’s regional cybersecurity project.

Пријавете се за учество со пополнување на формуларот. На регистрираните учесници дополнително ќе им се испрати линк за следење на вебинарот преку Webex. Доколку не добиете потврда за регистрација на вашата адреса за е-пошта, Ве молиме проверете ги папките за spam/Junk mail. Доколку имате прашања контактирајте не на contact@mkd-cirt.mk, тел. 02 3091232 или моб. 070 338155

Исполнет е максимално дозволениот број на учесници.

Check Also

Национален натпревар во сајбер безбедност Хакатон CyberMK 2022

Почитувани, Хакатон натпреварот CyberMK 2022 беше организиран од страна на Сигмоид ДОО за целите  на …