Документи

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2023 година

Статистика 2021

Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2022 година

Статистика 2020 година

Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2021 година

Национална таксономија за сајбер инциденти

Образец за регистрација на конституент

Информација од извештај за работа на MKD-CIRT во 2019 година

Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година

Извештај од Испитување на јавното мислење за примена на мерки за безбедност на интернет, март 2018 година

Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година

Годишен извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2017 година

Годишна програма за работа на Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT за 2017 година

Годишна програма за работа на Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT за 2016 година

Упатство за пријава на инцидент од конституенти

Образец за пријава на инцидент од конституент на MKD-CIRT

Политика за откривање на информации и Прилог – Користење на TLP (Traffic Light Protocol) за споделување на информации