Услуги

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

MKD-CIRT ги обезбедува следните реактивни и проактивни услуги на своите конституенти, согласно расположивите капацитети на центарот :

Услуга Опис
1 Известувања и предупредувања Откривање на детали за тековните закани и чекори кои можат да се преземат за да заштита од овие закани. Вклучува известување или предупредување за новооткриената информација за сајбер закани и слабости до конституентите со препорачан тек на акции и насоки за тоа како да се заштити системот. Известувањата може да се превентивни, предупредувачки, советодавни, и насочувачки.
2 Далечински одговор на инцидент Обезбедување на техничка помош за справување со безбедносните инциденти кога ќе се појават, со цел ублажување на штетата и опоравување од инцидентот. Советите и техничката помош обично се обезбедува преку телефон или e-mail-базирана комуникација
3 Одговор на инцидент на лице место Обезбедување на техничка поддршка и совети за справување со безбедносните инциденти кога ќе се појават на лице место, со цел да се ублажи штетата и опоравување од инцидентот. Оваа услуга вообичаено е поврзана и се реализиара при инциденти од критично ниво.
4 Одговор на ранливост Оценување на соодветни мерки потребни за да се одговори на новооткриени слабости; да се оцени нивната сериозност и влијание, да се одлучи дали да издадат предупредувања за нив или да се потврдат или понатаму да се испита нивната тежина / влијание. Генерално, овој пристап се однесува на информации за ранливости кои се веќе јавно познати.
5 Основна свест, едукација и обука Спроведување на програми за подигнување на јавната свест и едукација. Спроведување на основни и напредни обуки за одговор на компјутерски инциденти и сајбер безбедносни најдобри практики.