Сајбер одговорна организација


ЗАСТАНИ | РАЗМИСЛИ | ПОВРЗИ СЕ

Објавен новиот извештај Global Cybersecurity Index v3 на ITU

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Меѓународната унија за телекомуникации (ITU) го објави третиот извештај за посветеност на земјите на сајбер-безбедност. Глобалниот индекс на сајбер-безбедност (Global Cybersecurity Index – GCI) е доверлива референца која ја мери посветеноста на земјите на сајбер-безбедноста на глобално ниво, со цел да се подигне свеста за важноста и различните димензии на прашањето. Со оглед на тоа што сајбер-безбедноста има широка област на примена, опфаќа многу индустрии и различни сектори, нивото на развој или ангажирање на секоја земја се проценува по пет столба – (i) Правни мерки, (ii) Технички мерки, (iii) Организациски мерки, (iv ) Градење на капацитети, и (v) Соработка. Потоа поединечните  постигнувања се агрегираат во вкупен резултат. Нашата земја е на 21 место во Европа и 34 место во светот, и е во групата земји со висока посветеност на сајбер безбедност. Извештајот може да го преземете директно од веб сајтот на ITU, на следниот линк: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx

Обуки за процена на ранливости во MKD-CIRT

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Националниот центар за одговор на компјутерски иницденти MKD-CIRT организираше дводневни обуки за процена на ранливости кај ИКТ системите. Обуките ги посетија 30 лица од организации од јавниот и владиниот сектор и оператори на критични инфраструктури во Република Македонија. Основна цел на овие обуки е јакнење на капацитетите во јавниот и владиниот сектор.

Преку практична настава, оваа обука имаше за цел градење на вештини за управување како треба да се води процената на ранливостите, земајќи ги во предвид деловните ризици и клучните деловни проблеми. Со обуката беа опфатени теми како:

  • Дефинирање на и вовед во процена на ранливост, искористување, закана и ризик, како и пенетрациско тестирање,
  • Ранливоста како компонента на ризикот, Животен циклус на ранливости, Видови на закани, Мотиви за искористување,
  • Отпочнување на пенетрациско тестирање (Отпечаток и извидување) и
  • Видови на пенетрациско тестирање.

Обуките се реализираа во две групи на 12-13 и 19-20 декември 2018 во просториите на MKD-CIRT со практични вежби на виртуелизирани околини.

Потпишан Меморандум за соработка на АЕК со Агенција за цивилно воздухопловство

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

На денешниот состанок одржан во просториите на АЕК, директорите на Агенцијата за електронски комуникации – Сашо Димитријоски и Агенцијата за цивилно воздухопловство – Горан Јандреоски потпишаа Меморандум за соработка со цел унапредување на работата во двете институции.

Во рамките на овој Меморандум, договорните страни ќе соработуваат во размена на информации во врска со компјутерската и мрежната безбедност, сајбер безбедноста, електронските комуникации и инциденти по компјутерска и информациска безбедност.

Добредојдовте на веб-страницата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти на Република Македонија.

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која ќе претставува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и кој ќе идентификува и ќе обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици.

Јавниот клуч и неговите потписи може да се најдат на големите меѓународни јавни сервери за клучеви.

  • Key ID: 0x333C00DB
  • Key Type: RSA 4096
  • Key Fingerprint: 0FB9 3DA3 E008 FA8B FC6A 9C71 0741 17A1 333C 00DB