Образец за пријава на инцидент

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

  Online Образец за пријава на компјутерски безбедносен инцидент / Online Form for reporting on computer security incident

  Пријава на компјутерски безбедносен инцидент преку веб-страницата / Reporting on computer security incident via the website

  Заштита на доставената информација / Protection of supplied information

  Ниво на заштита / Level of protection*:

  Информации за контакт / Contact information

  Одговорно лице / Responsible person*:

  E-mail*:

  Телефон / Telephone*:

  Информации за инцидентот / Information about the incident

  Избери тип на инцидент / Select type of incident

  Наслов / Subject

  Опис / Description

  Пред испраќање содржината на пораката ќе биде шифрирана со јавниот клуч на MKD-CIRT

  Before sending the content of this message will be encrypted with the public key of MKD-CIRT

  Доколку не е можно испраќање на пополнетиот образец, Ве молиме пријаватa на инцидент да ја испратите по е-пошта на адреса info@mkd-cirt.mk

  If you are having trouble sending the online form, please send us the incident report by email at info@mkd-cirt.mk